الگوهای نمودار

الگوهای نمودار الگوهای گرافیکی هستند که به طور مرتب در تاریخ در همه Time Frame ها شکل می گیرند. دو دسته اصلی از الگوهای نمودار وجود دارد: الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی. الگوهای ادامه دهنده نشانگر ادامه روند فعلی در حالی که الگوهای برگشتی حاکی از معکوس شدن روند در آینده هستند. آنها  تعیین نقاط ورود و همچنین اهداف قیمت را ممکن می سازند.