سپرده گذاری

سپرده گذاری بورس آموزش بورس در تهران و کرج آموزش بورس در کرج

تفاوت سپرده گذاری و سرمایه گذاری

ابن روزها افراد بسیاری تمایل دارند که مبلغی را به صورت سرمایه گذاری یا سپرده گذاری در دست خود داشته باشند. این افراد بر این باورند که: گسرمایه گذاری علاوه بر چرخاندن چرخ اقتصاد و سود رسانی به خودم و دیگران، میتواند به عنوان پس اندازی نیز در زندگی ام در نظر گرفته شود. اما.